60 Jaar afdeling Twente in een vogelvlucht

Onderkant formulier

Dit is de aankondiging van de oprichting van de afdeling Twenthe, zoals die verscheen in het decembernummer van Electron in 1945.
Uit de annalen blijkt dat de eerste voorzitter OM R.H. Brouwer, PAØAG was. We komen hem nog een keer tegen.

http://www.royteupen.nl/veron/images/geschiedenis-afb2.jpg

Volgens een bericht in Electron uit december 1945 is de afdeling sinds de oprichting flink gegroeid en telt thans 100 leden. Volgens hetzelfde bericht werden de bijeenkomsten goed bezocht en gaven de OM’s Bliek en Moolevliet diverse lezingen. Toen werden er cursussen gegeven. Geven we dan al 60 jaar cursus? Het eerste secretariaat was gevestigd aan de Elferinksweg 111 te Enschede. Secretaris was OM J.G. Moolevliet.

De eerste voorzitter was toen al een bekend persoon. OM Brouwer was namelijk namens de VUKA afgevaardigd naar de radioconferentie in Hilversum.
Dat is de conferentie die op 20 en 21 oktober 1945 werd gehouden en waar de VERON werd opgericht. De VERON is voortgekomen uit de VUKA, NVIR en de NVVR.
Interessant is het volgende verhaal als we ons even concentreren op wat zich voor de oorlog afspeelde in deze regio.
Allereerst doet OM Brouwer een oproep in oktober 1933 om in Twente een afdeling op te richten binnen de NVVR. Deze oprichting zal plaatsvinden op 16 december 1933 te Hengelo.
Op 26 oktober 1934 gaat de oostelijke afdeling van de NVIR over tot het oprichten van een nieuwe vereniging onder de naam “Vereenigde Ultra Korte golf Amateurs” (VUKA).
OM Brouwer werd bestuurslid en werd direct geroyeerd als lid van de NVIR.

http://www.royteupen.nl/veron/images/geschiedenis-afb3.jpg           

Overzicht van de voorzitters van de Afdeling Twente

De afdeling Twente heeft zijn steentje bijgedragen aan de geschiedenis binnen de uiteindelijke VERON.
Meer hierover is te lezen in het boek “50 jaar VERON Honderd jaar Radio” (Blz. 139/140) door D.W. Rollema, PAØSE.
Terug naar de situatie kort na de oprichting van de VERON.
Het secretariaat is later overgenomen door OM A.A. Bliek, die aan de Boddenkampsingel 86 in Enschede woonde.
In Electron van 1948 is te lezen dat OM R.H. Brouwer, PAØAG tot lid van het HB wordt gekozen samen met OM Bliek, PAØWEA.
Hoewel we in november ons 60-jarig bestaan vieren, moet opgemerkt worden dat er tussen 1949 en 1956 geen afdeling Twente heeft bestaan. In die tijd bestonden er twee afdelingen genaamd Twente Oost en Twente West. Het verhaal doet de ronde dat de afdeling geografisch te groot was en dat de mensen uit het westelijke deel te lang onderweg waren naar de lezingen in Enschede. Gegeven het feit dat we hier praten over de periode kort na de oorlog en dat weinig mensen beschikten over een eigen auto is dit aannemelijk. Men maakte in die dagen ook langere werkdagen, zodat dit verhaal zou kunnen kloppen. OM Jan Barneveld, PAØTC was voorzitter van de afdeling West. Er werd vergaderd in Almelo. Een ledenlijst uit de beginjaren ’50 laat zien dat de afdeling West 94 leden had. Een lid woonde destijds in Enschede.

Dat er uiteindelijk toch weer één afdeling is gekomen, komt ook door het feit dat er in de afdeling Oost te weinig zendamateurs waren. Zij vonden het vreemd dat er twee afdelingen waren.

Uit een convocatie uit 1956 blijkt dat in de afdeling Twente West het blad De Jachthoorn al voor het vijfde jaar verschijnt. In uitgave nummer twee van deze jaargang wordt een vossenjacht georganiseerd, welke begint op het Acaciaplein te Almelo. De ontvanger wordt in deze tijd een “Hazendoos” genoemd. Op 12 maart vindt de C-cursus plaats onder leiding van PAØTQL.

Een oproep via een persoonlijk aangeschreven brief aan alle leden van de afdeling uit 1976 en 1978, vermeldt dat de jaarvergadering werd gehouden in “De Cirkel” te Hengelo en in restaurant “de Cosa” ook te Hengelo. Voor de Cirkel in Hengelo waren we te gast in ’t Lansink in Hengelo.

Dat de afdeling nog geen eigen ruimte had is te zien aan de plaatsen waar vergaderd werd.

In de jaren ’80 werd in Almelo een DOS-computercursus gegeven in het MEPA-gebouw aan de Wierdensestraat. (Micro Praktijk Centrum Almelo). Jan Jager PAØTBE was de beheerder.
Daar werden ook de wekelijkse knutselavonden en meetavonden gehouden.

Later werden de lezingen georganiseerd op diverse locaties in Borne. Het hebben van een eigen ruimte werd onderkend door het bestuur. Een kantine werd gevonden in de oude mallenfabriek in Hengelo. Door inzet van de eigen afdelingsleden is deze kantine omgebouwd tot vergaderruimte, waarbij de bar in functie bleef bestaan. In 1989 werd deze ruimte dan ook onder de naam ‘t Hamnus in gebruik genomen. Een ruimte waar later een eigen shack is gekomen en waar ook de cursussen werden gegeven. Het inbindteam van ons eigen blad Twente Beam kwam hier elke maand bij elkaar. Ons Hamnus werd dus multifunctioneel.

Uiteraard heeft de afdeling veel voorzitters gekend. Midden jaren ’50 was OM Oosterkamp voorzitter van de afdeling Twente West. Eind jaren ’50 is Cor de Boer, NL 156 voorzitter van de afdeling geweest. Na PAØTC kwam Joop Boshove, PAØTQL. Joop was goudsmid van beroep en hij heeft voor een aantal amateurs een ontwerp gemaakt voor een callsign in goud. Joop werd opgevolgd door Jan Roessink, PAØNF. De secretaris van het bestuur OM Henk de Groot, PAØHDG volgde Jan op als voorzitter van de afdeling. De bijeenkomsten waren afwisselend in Almelo en Hengelo. Omdat er in Almelo steeds minder bezoekers kwamen werd besloten niet meer te rouleren. Men bleef in Hengelo wat ten goede kwam aan het bezoekersaantal. Op het moment dat OM Henk aftrad was er geen opvolger. Ben Wiefkers, PAØBWX heeft de rol van voorzitter voor een jaar op zich genomen. Ben werd opgevolgd door Geert Koops, PAØZM. In de hierboven beschreven uitnodiging werd hij in ieder geval in 1976 voorgedragen als voorzitter. Geert was een VHF-amateur in hart en nieren.
Geert werd opgevolgd door Arjen Vollema, PAØVLV die in Rijssen woonde. Arjen heeft nu de call PA7LV.

http://www.royteupen.nl/veron/images/geschiedenis-afb4.jpg 

Jaren ’50: Twee bekende amateurs: Links Jan Barneveld PAØTC. Rechts: Ben Collignon PAØID

In die tijd, 1978, heeft ons clubblad Twente Beam het licht gezien, mede door toedoen van de toenmalige secretaris †Rens Veenstra PAØPBC uit Nijverdal. Er moet bij gezegd worden dat Rens medeoprichter was van de MARAC.

Woonden deze voorzitters allemaal nog in de omgeving van Hengelo, de volgende voorzitter kwam uit de noordhoek van de afdeling. OM Tinus Pasjes, PA2WIV woonachtig in Gramsbergen nam het roer over van Arjen.
Dat Twentenaren terug komen naar hun honk bewees Hans Mulder, PAØHRM. Hans had enkele jaren in Eindhoven gewoond en kwam weer terug naar Twente. Al snel na zijn terugkomst nam hij de voorzittershamer over van Tinus. Dat was in 1988.
Hans echter werd gevraagd om in het VERON hoofdbestuur toe te treden waardoor hij zijn voorzitterschap van de afdeling niet meer kon combineren. Hans werd in deze in 1997 opgevolgd door Erik van Wette, PA3GVF.
Onder Erik heeft de afdeling een turbulente tijd beleefd. Op 1juli 1999 kreeg het bestuur een brandmelding bij ‘t Hamnus door. De schade was veel erger dan in eerste instantie leek.
De kantine, ons Hamnus, was voor een groot deel uitgebrand. Alles was zwart. De schade was aanzienlijk en in eerste instantie leek het erop dat de afdeling daar niet meer kon vergaderen.
Uiteindelijk kreeg het bestuur te horen dat de schade aan de bouwconstructie mee viel en dat ’t Hamnus toch weer gebruikt kon worden. Er is toen veel, heel veel werk verricht door leden van de afdeling. Dat was tevens de kans om de zaak goed op te knappen. Uiteindelijk kon eind september 2001 ons Hamnus door Erik weer in gebruik worden genomen.

http://www.royteupen.nl/veron/images/geschiedenis-afb5.jpg

In die tijd hebben we door Hengelo en Borne gezworven waarbij we het langst in “Het Wandelhuis” in Hengelo onze vergaderingen hebben gehouden.
Vanaf het begin dat de afdeling in het Hamnus vergaderde zwaaide Arnold Koelman, PA1AK, en Trees de scepter achter de bar. Zij hebben vele hectoliters van een bekende biersoort getapt.
De familie Koelman vond een goede opvolger in de familie Braamhaar. Nu zwaaien Marianne en Willy een aantal jaren de scepter.
Zelf heb ik de edities van Twente Beam vanaf 1982 en bij het doorbladeren blijkt dat we een aantal bestuursleden hebben gekend die lang lid zijn geweest van het bestuur.
Henk Lindeboom, PAØHLT spant de kroon. Hij is 25 jaar lid geweest van het bestuur.
Henk slaagde in 1973 voor zijn zendexamen en hij bood aan om wat te doen voor de afdeling. Een goed bestuur herkent dit soort activiteiten en hij werd in het bestuur opgenomen. Henk werd cursusleider- opleidingscoördinator en in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het station PI1VAT. Aad Nelemans, PA3GBL, is er als cursusleider later bijgekomen. De cursus werd in de Trefhoek in Almelo gegeven.
Het opleidingstation PI1VAT heeft 25 jaar bestaan.
De call PAØZI bestaat al vanaf 1950 en is na alle waarschijnlijkheid vanaf 1969 naar onze afdeling overgegaan.

Erik, PA3GVF trad in 2002 af en werd opgevolgd door Remy F.G. Denker, PA3AGF.
Helaas zijn we toen qua aantal bestuursleden teruggegaan van 9 naar 7, omdat we niet meer mensen konden benaderen die interesse hadden om toe te treden. Laten we hopen dat er na de komende bestuursverkiezing in 2006 meer kandidaten kunnen worden benoemd.

Onze afdeling werd ook geconfronteerd met het overlijden van leden. Het opnoemen van namen is een onmogelijke zaak maar het is wel belangrijk om even stil te staan bij deze mensen. Sommigen zijn bekend, anderen geheel onbekend maar zeker is wel dat zij allen hun steentje hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de afdeling zoals die nu is.
Er zijn in onze afdeling vele werkgroepen geweest variërend van een knutselclub tot de contestgroep. Deze laatste groep bestaat nog steeds en scoort hoog in menige contest.
Het enthousiasme in die groep heeft ervoor gezorgd dat zij en ook wij nu beschikken over een mooi antennepark.
Onze afdeling is ook bij het hoofdbestuur meer en meer bekend geworden. Uiteindelijk heeft het HB zeven keer een voordracht voor een gouden speld gehonoreerd.
Twente organiseert al sinds jaar en dag een zendcursus. Er werd al over gesproken bij de oprichting van onze afdeling. Door het enthousiasme van de leiders zijn er toch velen in geslaagd om de machtiging (dat staat mooier dan vergunning) te halen. Hulde aan de docenten die toch maar weer op vrijdagavond naar het Hamnus zijn gekomen om hun kennis over te dragen.
De toekomst is niet te voorspellen. Maar ik hoop dat de volgende besturen met net zoveel energie aan het werk gaan, zoals dat de laatste 60 jaar is gebeurd. Maar ik hoop ook dat onze leden zich betrokken blijven voelen bij deze mooie hobby. Tonen zij minder interesse dan verliezen we snel draagvlak bij de Nederlandse autoriteiten. Hoe kunnen we dit tegen gaan? Door weer met velen op de banden actief te worden. Ik merk dat het stil wordt op 2 meter en dat kan niet de bedoeling zijn. De computer trekt aandacht weg, maar het kan een mooi middel worden om onze hobby te ondersteunen. Laat de PC onze hobby niet overnemen.
Er zijn zeker zaken die ik ben vergeten, maar het ging er mij om dat een deel van de geschiedenis van onze afdeling bewaard blijft.
Mijn verontschuldigingen als ik personen niet heb genoemd die op de een of andere manier een rol hebben gespeeld.
73 de Remy
Remy F.G.Denker, PA3AGF
Voorzitter Afdeling Twente
November 2005

http://www.royteupen.nl/veron/images/geschiedenis-afb6.jpg

 Overzicht van de voorzitters van de Afdeling Twente

Naam:

Periode:

Call:

 

Roelf Brouwer

 

PAØAG

HB lid geweest (1948 – 1950)

Bliek

1946

PAWEA

 

Hr. Oosterkamp

 

 

 

Cor de Boer

 

NL 156

 

Jan Barneveld

 

PAØTC

 

Jan Roessink

 

PAØNF

 

Henk de Groot

 

PAØHDG

 

 

 

PAØHWO

 (?)

 

Johan Breukink

~ 1969

PA0TAB

 

Ben Wiefkers

 

PAØBWX

 

H. Verhoeks

~ 1970

PAØHVE

 

Geert Koops

1976

PAØZM

 

Arjen Vollema

1978

PAØVLV

 

Tinus Pasjes

 

PA2WIV

 

Hans Mulder

 

PAØHRM

HB-lid geworden

Erik van Wette

 

PA3GVF

 

Remy F.G. Denker

2002 – 2006

PA3AGF

HB -id geworden, in 2008 Alg.
Voorzitter van de VERON

Martin Mulders

2006 – 2010

PAØMJM

 

Rudi Engelbertink

2010 – 2014

PA4UNX

 

Frans Hilbrink

2014-2014

PA4FH

Vz ad interim 04-01-2014 t/m 22-01-2014

Erik Schott

2014 – 2016

PAØESH

 

Jan Stadman

2016 –

PA1TT